Podmínky elektronického obchodu

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A

PRODEJE PRO ONLINE NÁKUP NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH “www.Trawellco.com”

Tyto všeobecné podmínky používání a prodeje (dále jen “Všeobecné podmínky”) se vztahují na jakýkoli nákup a/nebo rezervaci produktů a/nebo služeb provedených na webu www.Trawellco.com (“Web” nebo Stránky) jakoukoli osobou (dále jen “Zákazník” nebo “Uživatel”). 

Stránky provozuje společnost Trawell Co S.p.A., se sídlem ve Via Olona č 183/G, 21013 Gallarate (VA) – Itálie, IČ, DIČ a registrační číslo společnosti v obchodním rejstříku IT02389980125, číslo registrace v rejstříku R.E.A. VA-254114 (dále jen “Trawell” nebo “Společnost”).

Web nabízí Zákazníkovi možnost zakoupit a/nebo rezervovat (v závislosti na daném případu a na základě všeobecných podmínek platných pro každou jednotlivou službu): 

 1. produkty a/nebo asistenční pro cestující prodávané a poskytované společností Trawell (souhrnně “Služby Trawell”);
 2. produkty a/nebo asistenční pro cestující prodávané na základě licence společností Trawell a poskytované jejím obchodním partnerem SosTravel.com S.p.A. se sídlem v Via Marsala č. 34/A, 21013 Gallarate (VA) – Itálie, IČO, DIČ a číslo zápisu společnosti v obchodním rejstříku IT03624170126, zapsané v rejstříku R.E.A. pod číslem VA-366690 (dále jen “SosTravel” a související produkty a/nebo služby “Služby SosTravel”).

Každý produkt a/nebo služba se řídí relativními všeobecnými podmínkami, které jsou k dispozici na Stránkách v průběhu nákupu/rezervace. 

Trawell vyzývá uživatele, aby si také přečetli zásady ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na webu. 

Provedením objednávky a/nebo rezervace na Webu Zákazník výslovně přijímá tyto Všeobecné podmínky, kterými se řídí smluvní vztah se společností Trawell a/nebo s partnerem Sos Travel. 

1.- Definice pojmů. 

V těchto Všeobecných podmínkách budou mít níže uvedené termíny následující význam:

 • Aplikace SosTravel: znamená mobilní aplikaci SosTravel pro systémy iOS a Android, pro mobilní zařízení, kterou si Zákazníci musí nutně stáhnout, aby mohli službu používat. 
 • Zákazník nebo uživatel: cestující jakéhokoli leteckého dopravce, který nakupuje služby Trawell a/nebo služby SostTravel.
 • Spotřebitelský zákoník: legislativní vyhláška ze dne 6. září 2005, č. 206 v aktuálním znění.
 • Všeobecné podmínky Sos Travel:všeobecné podmínky přijaté společností Sos Travel pro poskytování služeb Sos Travel dostupných na webových stránkách Sos Travel (dostupné pod následujícím odkazem: https://www.sostravel.com/termini-e-condizioni/)
 • Péče o zákazníky: tým, je k dispozici každému zákazníkovi, aby mu poskytl informace a pomoc týkající se služeb. Kontakty a způsoby komunikace se oddělením péče o zákazníky jsou zveřejněny na webových stránkách Trawell a Sos Travel.
 • E-shop: znamená stránku elektronického obchodu (https://shop.trawellco.com/it/) k dispozici na Webu, kde si zákazník může zakoupit služby Trawell a Sos Travel on-line.
 • Lhůta pro odstoupení od smlouvy: stanoveno v čl 5.1.
 • Online rezervace: označuje stránku Webu, kde je možné rezervovat služby nabízené společností Trawell a zakoupit je později na pobočkách Trawell.
 • Prodejní místa: Pobočky Trawell na letištích uvedených na webových stránkách. 
 • Služby: znamenají společně Služby Trawell a Služby SosTravel prodávané (a/nebo rezervovatelné) v e-shopu v souladu s ustanoveními Všeobecných podmínek společnosti SosTravel.
 • Služby Trawell: označuje produkty a/nebo služby pro pomoc cestujícím prodávané a poskytované společností Trawell v souladu s obecnými podmínkami jednotlivých služeb Trawell, které jsou k dispozici na Webu;
 • Služby SosTravel: označuje produkty a/nebo služby pro pomoc cestujícím prodávané společností Trawell, jako oficiálním prodejcem společnosti SosTravel a poskytované společností SosTravel v souladu s ustanoveními Všeobecných podmínek SostTravel;
 • Stránky: znamená webovou stránku Trawell dostupnou na adrese www.Trawellco.com.
 • SosTravel: označuje společnost Sostravel.com S.p.A. se sídlem v ulici Via Marsala č. 34/A, 21013 Gallarate (VA) – Itálie, IČO, DIČ a číslo zápisu v obchodním rejstříku IT03624170126, R.E.A. číslo v rejstříku VA-366690.


2.- Rozsah použití

  1. 2.1.Tyto Všeobecné podmínky upravují nákupy a/nebo rezervace Služeb provedené na webových stránkách www.Trawellco.com a případně prostřednictvím softwaru a aplikací Trawell v souladu s ustanoveními části III hlavy III kapitoly I Spotřebitelského zákoníku, legislativního výnosu 206/2005, ve znění legislativního nařízení č. 21/2014 a legislativního nařízením č. 70/2003 v oblasti elektronických obchodu.
  2. 2.2. Tyto Všeobecné podmínky se vztahují na všechny smlouvy o prodeji a/nebo o rezervaci Služeb uzavřené mezi společností Trawell a Zákazníkem, v souladu s článkem 3 spotřebitelského zákoníku, braným jako spotřebitelem (tj. fyzická nepodnikající osoba) na základě objednávek podaných elektronicky prostřednictvím Webu. Pokud chce zákazník číst webové stránky a provést nákup či rezervaci, musí výslovně souhlasit s těmito Všeobecnými podmínkami. 
  3. 2.3.Zákazník se prohlášením o akceptaci těchto všeobecných podmínek při provádění nákupu či rezervace služeb na Webu zavazuje dodržovat tyto Všeobecné podmínky. Uživatel nebude moci nakupovat produkty prostřednictvím webu, pokud nepřijme tyto Všeobecné podmínky.


3.- Používání stránek – zákaznický přístup

3.1.- Zákazník má právo na přístup na web za účelem konzultace a nákupu a/nebo rezervace služeb. Není povoleno použití, zejména komerční, stránek nebo jejich obsahu. Integrita prvků těchto stránek, ať už zvukových nebo vizuálních, a související použité technologie zůstávají majetkem společnosti Trawell a jsou chráněny právy duševního vlastnictví. Zákazník nesmí používat webové stránky: (i) způsobem, který způsobí nebo může způsobit přerušení jejich funkce, poškodit je neb o poškodit jejich funkce, nebo (ii) pro podvodné účely nebo v každém případě za účelem spáchání nezákonných činností, nebo (iii) za účelem způsobit způsobit obtěžování, újmu nebo obavy.

3.2.- Za účelem nákupu a/nebo rezervace Služeb je Zákazník povinen se zaregistrovat v zákaznické části webu a uvést své osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, osobní daňový kód, adresu bydliště), e-mailovou adresu, telefonní kontakt zvolit heslo pro přístup. Web je zákazníkům dostupný v italském a anglickém jazyce.

3.3.- Zákazník je povinen uchovávat přístupové údaje k webu jako důvěrné (přihlašovací jméno a heslo) a přijmout, v rozsahu povoleném platnými zákony, že nese odpovědnost za všechny činnosti, které budou prováděny pod jeho přihlašovacím jménem a heslem na Stránkách. Zákazník se zavazuje přijmout veškerá nezbytná opatření, aby zajistil, že přístupové údaje na stránky (přihlašovací jméno a heslo) zůstanou v bezpečí a důvěrné, a zavazuje se neprodleně informovat společnost Trawell, pokud má důvod se domnívat, že o těchto údajích ví jakákoli třetí strana, nebo pokud takové přístupové údaje jsou nebo se pravděpodobně chystají být použity neoprávněným způsobem.

3.4.- Zákazník je povinen zajistit, aby poskytnuté údaje byly správné a úplné, a neprodleně sdělit jakoukoli změnu poskytnutých informací. Zákazník může přistupovat ke své osobní stránce a souvisejícím informacím v příslušné části webu.

3.5.- Trawell si vyhrazuje právo zabránit přístupu na Stránky a/nebo k Službám nebo zrušit účet zákazníka, pokud chování takového zákazníka k tomu zadá oprávněný důvod. K tomu dojde zejména v případě porušení platných právních předpisů, platných smluvních ustanovení těchto Všeobecných podmínek. 


4.- Výběr produktu

4.1.- Uživatel může zakoupit pouze Služby, které jsou uvedené v katalogu zveřejněném na Webu a dostupné (i s ohledem na výchozí/cílové zákazníka letiště) v době, kdy Uživatel provádí objednávku. Katalog Služeb může být společností pravidelně aktualizován, a společnost tedy nezaručuje trvalou dostupnost jednotlivých služeb.

4.2.- Služby jsou doprovázeny popisem jejich hlavních vlastností. Obrázky a barvy Služeb v popisných listech nemusí vždy věrně odpovídat skutečnosti, a to vzhledem k nastavení počítačových systémů nebo zařízení používaných uživatelem k prohlížení stránek. Zveřejněné obrázky jsou tedy orientační.

4.3.- Pokud zvolená služba, i když je možno ji zvolit, není k dispozici na odletovém/příletovém letišti Zákazníka, Společnost neprodleně informuje uživatele e-mailem na adresu uvedenou Uživatelem a může uživateli navrhnout ukončení Smlouvy a vrácení již zaplacené ceny.


5.- Ceny

5.1.- Všechny ceny produktů uvedených na Stránkách jsou vyjádřeny v eurech (je možné, že na některých letištích je cena vyjádřena v místní měně) a zahrnují DPH, pokud je třeba ji aplikovat.

5.2.-Zákazník akceptuje právo společnosti Trawell kdykoli upravit ceny, přičemž se rozumí, že Služby budou prodávány za ceny publikované v době vytvoření objednávky a uvedené v potvrzovacím e-mailu zaslaném společností Trawell Zákazníkovi. 

5.3.- V případě počítačové, manuální, technické nebo jakékoli jiné chyby, která by mohla mít za následek podstatnou změnu ceny – kterou Trawell nepředpokládala -, která ji činí přemrštěnou nebo zjevně příliš nízkou, bude objednávka považována za neplatnou a zrušenou a částka zaplacená zákazníkem bude vrácena do 14 dnů ode dne zrušení. 


6.- Online nákup služeb. 

6.1.- Obecná ustanovení

6.1.1.-Zákazník si může zakoupit Služby uvedené v katalogu zveřejněném na Stránkách výběrem příslušné služby a vyplněním údajů požadovaných formulářem e-shopu (například letiště, počet zakoupených služeb). 

6.1.2.- Zákazník po přijetí všeobecných podmínek a zadání případných platebních údajů dokončí nákup výběrem tlačítka „Koupit“.  Tímto způsobem je mezi zákazníkem a společností Trawell uzavřena smlouva o koupi zvolené Služby za podmínek uvedených v těchto Všeobecných podmínkách, která bude poskytnuta společností Trawell a/nebo společností SosTravel v souladu s podmínkami jednotlivé Služby zveřejněnými na Stránkách. IT údaje vztahující se k objednávce a smlouvě jsou zaznamenávány na serverech Společnosti a zákazník je může vidět ve svém osobním profilu. 

6.1.3.- V případě, že Zákazník zadal nesprávné údaje, internetový obchod umožňuje před nákupem možnost upravit údaje a/nebo zvolenou službu. 

6.1.4.- Za každý nákup provedený prostřednictvím webu společnost odešle Uživateli potvrzení o platbě spolu s potvrzením objednávky shrnujícím provedený nákup.

6.1.5.- Společnost si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku, pokud platba za ní není schválena příslušným provozovatelem, prostřednictvím některé z platebních metod uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. 

6.1.6.- Zakázník při zadávání každé objednávky přes e-shop požádá o vystavení faktury, pokud ji potřebuje. Informace poskytnuté Zákazníkem za účelem objednávky budou použity pro vystavení faktury. Po vystavení faktury již nebude možné ji měnit. Trawell zašle e-mailem fakturu majiteli objednávky v souladu s čl. 14 výnosu prezidenta republiky č. 445/2000 a leg. výnosu 52/2004.

6.2.- Online nákup služeb SosTravel

6.2.1.- Prostřednictvím e-shopu může zákazník nakupovat online služby SosTravel poskytované společností SosTravel, jak je uvedeno níže.

6.2.2.- Služby SosTravel jsou prodávány společností Trawell jako oficiálním prodejcem SosTravel. Služby SosTravel budou následně poskytovány a poskytovány společností SosTravel v souladu se všeobecnými podmínkami SostTravel dostupnými na webových stránkách www.sostravel.com.

6.2.3.- Po dokončení nákupu Služeb SosTravel, zašle Trawell Zákazníkovi e-mail s potvrzením objednávky obsahující odkaz ke stažení aplikace Sostravel a QR kód nezbytný k aktivaci Služby Sostravel v aplikaci Sostravel. V případě nepotvrzení nejsou Zákazníkovi účtovány žádné náklady a transakce bude zrušena.

6.2.4.- Pro aktivaci a používání Služeb Sostravel si musí zákazník stáhnout aplikaci Sostravel zdarma z Apple Store (pro iOS), z Google Play (pro Android) a z Huawei AppGallery (pro Android).

6.2.5.- V souladu s ustanoveními Všeobecných podmínek SosTravel musí zákazník za účelem aktivace Služeb SosTravel před odletem svého letu zaregistrovat v aplikaci SosTravel QR kód uvedený v e-mailu s potvrzením objednávky, číslo letu a značku zavazadla, které být sledováno. V opačném případě nebudou Služby Sostravel aktivovány a Zákazník nebude mít nárok na vrácení zaplacené částky.

6.2.6.- Zákazník může využívat Služby SosTravel v souladu s ustanoveními Všeobecných podmínek SostTravel.

6.2.7.- V případě, že Zákazník zakoupí Služby Sostravel poskytované společností SostTravel, je třeba poznamenat, že Trawell je pouhým zprostředkovatelem prodeje Služby SosTravel a nepřebírá žádnou záruku za řádné provedení Služby SosTravel společností SosTravel. 


7.- Rezervace služeb online

7.1.- Na stránce online rezervace na webu si uživatel může rezervovat služby nabízené společností Trawell a zakoupit je později v prodejních místech, jak je uvedeno níže. V případě online rezervace Služeb bude mít Uživatel nárok na slevu z ceny rezervované služby ve výši vyjádřené v procentech uvedené na stránce Online rezervace.

7.2.- Na stránce Online rezervace si uživatel může vybrat:

 1. letiště, mezi těmi, které jsou k dispozici na v nabídce na webu;
 2. datum, kdy má Uživatel v úmyslu přijít na pobočku za účelem zakoupení služeb;
 3. služby dostupné na vybraném letišti, které si přejete rezervovat. 

7.3.- Uživatel musí následně uvést letištní terminál a čas příjezdu na prodejní místo a potvrdit rezervaci. Na konci rezervačního procesu obdrží uživatel souhrnný e-mail (“Potvrzení rezervace”) obsahující: 

 1. číslo rezervace;
 2. letiště;
 3. terminál:
 4. prodejní místo, kde si můžete objednané služby zakoupit;
 5. čas příjezdu do prodejního místa;
 6. rezervované služby.

7.4.- V případě, že Zákazník zadal nesprávné údaje, internetový obchod umožní před nákupem možnost upravit údaje a/nebo zvolenou službu.

7.5.- Uživatel se musí dostavit na prodejní místo v době a v den uvedený v potvrzení rezervace s potvrzením rezervace, které musí být předloženo zaměstnancům společnosti Trawell. Úhrada ceny za rezervované služby bude provedena přímo na prodejním místě a Uživatel bude mít nárok na slevu z ceny za rezervovanou službu vyjádřenou v procentech uvedených na stránce Online rezervace. 

7.6.- Rezervace Služeb musí být provedena s dostatečným předstihem a v každém případě nejméně 48 (čtyřicet osm) hodin před odletem. V opačném případě společnost Trawell nezaručuje dostupnost Služeb. Doporučuje se dostavit se na místo prodeje v dostatečném předstihu, nezbytném pro provedení následných operací odbavení a kontrol.

7.7.- Rezervace nedává žádné právo na přednostní přístup do prodejního místa, pokud zde čekají další zákazníci. Uživatel proto musí počkat, až přijde na něj přijde řada a zakoupit rezervované služby. Společnost Trawell nezaručuje dodržení doby uvedené v potvrzení rezervace a nemůže nést odpovědnost v případě zameškání letu nebo jakékoli další škody, kterou by Zákazník utrpěl. 


8.- Způsob platby

8.1.- Za nákup Služeb lze zaplatit pomocí platebními způsoby uvedenými v e-shopu a zde:

 1. kreditní karta;
 2. Paypal;

8.2.- Kreditní karta

K platbě můžete použít Paypal, a to i bez profilu Paypal nebo registrace, ale jednoduše pomocí vaší kreditní karty nebo jiné karty. Po kliknutí na tlačítko Paypal je Zákazník přesměrován na stránku PayPal, kliknutím na Platba jako neregistrovaný uživatel si Zákazník může zvolit platbu nejrozšířenějšími kartami, debetními kartami nebo předplacenými kartami (Visa, Mastercard, Postepay nebo jiné). Po zadání e-mailu musí zákazník vyplnit formulář s údaji a údaji o kartě, přičemž musí uvést jméno, příjmení a pokud potřebuje tak také údaje pro fakturaci a dokončit autorizaci platby.

8.3.- Paypal

Platbu lze také provést prostřednictvím účtu PayPal, pohodlně nakupovat online, aniž byste museli zadávat informace o kreditní kartě na webu. Po dokončení objednávky bude částka z účtu odepsána. Za účelem registrace nového účtu PayPal může zákazník navštívit paypal.com.

8.4.- Případné vrácení částek zaplacených uživatelem Společnosti, bude provedeno pomocí stejné platební metody, kterou Uživatel použil k provedení nákupu. Vrácení peněz bude zpracováno v době a způsobem stanoveným provozovatelem tohoto platebního prostředku.


9.- Odpovědnost

9.1.- Trawell nepřebírá žádnou odpovědnost za neposkytnutí služeb způsobené vyšší mocí nebo nepředvídatelnými okolnostmi, způsobené poruchami a nefunkčností internetové sítě, v případě, že nedokáže provést objednávku. Upřesňuje se, že odpovědnost společnosti Trawell nelze za žádných okolností uplatnit v případě úplného nebo částečného neplnění smluvních závazků ze strany Zákazníka, zejména v okamžiku podpisu objednávky.


10.- Péče o zákazníky – kontakty

10.1.- Kontaktní údaje Zákaznického servisu, na který se může uživatel obrátit s žádostí o informace, požádat o pomoc nebo podat žádost o vrácení, jsou následující: 

Email: customercare@safe-bag.com

Telefonická pomoc: USA +1 786 4143370 | Francie +33 170615702 | Itálie +39 0691511041 | Portugalsko +35 1300505951 | Švýcarsko +41 435507016 | Kanada +1 514 3126536 | Česko +420 29 6249892


11.- Uživatelská prohlášení

11.1.- Uživatel prohlašuje a zaručuje:

 1. že je oprávněn platně přijmout tyto Všeobecné podmínky;
 2. že je plnoletý;
 3. že osobní údaje a další informace sdělené Společnosti při registraci na Stránce nebo při nákupu Služby jsou pravdivé, správné a aktuální. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli a jakýmikoli prostředky, které má k dispozici, ověřit poskytnuté informace, včetně vyžádání příslušné podpůrné dokumentace od Uživatele;
 4. že bude používat Stránky v souladu se všemi platnými ustanoveními zákona nebo nařízení, zdrží se jakékoli formy přímého a/nebo nepřímého používání webových stránek, které je v rozporu se zákonem, těmito Všeobecnými podmínkami nebo poškozuje práva třetích stran.

11.2.- Uživatel se zavazuje, že osvobozuje Společnost od jakékoli odpovědnosti, jednání, nákladů, nákladů a nároků, které mohou vyplývat z porušení prohlášení a záruk uvedených v tomto článku uživatelem, aniž je dotčena možnost Společnosti ukončit Smlouvu s okamžitou účinností v souladu s článkem 1456 občanského zákoníku.


12.- Odstoupení zákazníka.

12.1.- V souladu s ustanovenímí čl. 52 násl. legislativního výnosu č. 206/2005, pokud je zákazník spotřebitelem (neboli fyzickou osobu, která kupuje zboží pro soukromé potřeby a nikoliv pro svou podnikatelskou činnost, nebo neprovádí nákup s uvedením DIČ v objednávkovém formuláři), má právo odstoupit od smlouvy z jakéhokoli důvodu, bez nutnosti vysvětlení a bez jakékoli sankce, bez toho, aby byla dotčena ustanovení článku 59 a násl. legislativního nařízení č. 206/2005. 206/2005.

12.2.- Uživatel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy formou a způsobem stanovenými zákonem o spotřebitelích 14 (čtrnácti) dnů ode dne zakoupení Služeb (dále jen “lhůta pro odstoupení od smlouvy”).

Konkrétně, uživatel musí výslovně vyjádřit svou vůli odstoupit od zakoupených placených služeb zasláním písemného sdělení prostřednictvím:

 1. certifikované elektronické pošty na trawell@pec.it, nebo 
 2. doporučeným dopisem s dodejkou do kanceláře oddělení péče o zákazníky společnosti Trawell Co S.p.A., Via Olona 183/G 21013 Gallarate (Va) – Itálie, nebo
 3. faxem na číslo: +39 0331 1582452.

12.3.- Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, aby Uživatel zaslal sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Jakmile bude žádost o odstoupení doručena, Trawell uhradí do 14 (čtrnácti) dnů ode dne přijetí žádosti o odstoupení případné platby provedené zákazníkem stejným způsobem, jaký použil Zákazník při jejich úhradě, pokud není uvedeno jinak.

12.4.- Pokud zákazník během lhůty pro odstoupení od smlouvy využil zakoupenou Službu, nebude mít nárok na vrácení peněz.


13.- Ochrana osobních údajů

13.1.- Společnost zpracovává osobní údaje Uživatele pro účely a způsobem uvedeným v Zásadách ochrany osobních údajů na webových stránkách na odkazu https://www.Trawellco.com/it/privacy-policy.


14.- Změny všeobecných podmínek

14.1.- Trawell si vyhrazuje právo průběžně provést změny těchto Všeobecných podmínek, pokud jsou takové změny nezbytné k zajištění souladu s právními ustanoveními, z technických důvodů, jejich přizpůsobení prodejním modelům přijatým Společností nebo k lepší ochraně práv Uživatelů. Nejnovější verze Všeobecných podmínek je průběžně zveřejňována na webových stránkách. V každém případě platí, pro každý nákup platí verze Všeobecných podmínek platná v době zadání příslušné objednávky.
15.- Rozhodné právo a příslušný soud

15.1.- Všechny spory související s těmito Všeobecnými podmínkami se řídí výhradně italským právem s výslovným vyloučením všech aplikovatelných dohod mezinárodního práva. 

15.2.- V případě občanskoprávních sporů týkajících se smluv mezi zákazníkem a společností Trawell uzavřených prostřednictvím Webu, pokud je Zákazník spotřebitelem, místně příslušný je soud v místě bydliště nebo pobytu zákazníka, pokud se nachází v Itálii. Ve všech ostatních případech se uplatní výhradně příslušnost Soudu v Milánu.